Usytuowanie na działce

Lokalizacja projektowanej hali sportowej na działce przeznaczonej pod inwestycje jest efektem kilku podstawowych czynników. Za najistotniejsze należy uznać chęć wytworzenia przestrzeni publicznej przed wejściem głównym do budynku. Będącej zewnętrzną strefą rekreacyjną i miejscem gromadzenia się widzów przed najważniejszymi imprezami odbywającymi się w hali. Ponad to dzięki zaproponowanej aranżacji placu publicznego ten obszar może stać się ważnym miejscem spotkań lokalnej społeczności, podnosząc jakość przestrzenną tej części miasta. Za nie mniej istotne uznano zachowanie szerokiego otwarcia istniejącego dziedzińca szkolnego zapewniającego mu jak najpełniejsze doświetlenie i łatwą dostępność. Przyjęte usytuowanie sprzyja ponadto maksymalnemu wykorzystaniu pozostałej części działki dla celów sportowo – rekreacyjnych (po stronie południowej projektowanego obiektu jest planowany kompleks boisk). Spełnione zostały również wszelkie wymagania związane z ochroną pożarową budynku oraz obsługą obiektu w chwilach zagrożenia (np. wypadek w trakcie rozgrywek sportowych), a także dostępnością dla osób niepełnosprawnych.

 

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Rozmieszczenie poszczególnych zespołów funkcjonalnych zostało podyktowane chęcią stworzenia kompleksu ściśle zintegrowanego z budynkiem szkoły, a równocześnie łatwo dostępnego dla osób z zewnątrz. Zespół socjalny z przebieralniami, siłownią i pozostałymi pomieszczeniami towarzyszącymi, umiejscowiono w południowej części budynku tak aby zapewnić  jak najkorzystniejsze powiązanie z istniejącym budynkiem szkoły i z kompleksem boisk zewnętrznych. Taka   lokalizacja zapewnia ponadto właściwe doświetlenie wszystkich pomieszczeń i ich powiązanie z areną sportową i holem wejściowym. Ilość i wielkość zespołów szatniowych w pełni zaspokoi nie tylko potrzeby szkolnych klas, ale równocześnie z powodzeniem może być wykorzystywana w trakcie zawodów o wyższej randze. Przebieralnie, ponadto zostały dostosowane dla użytkowników niepełnosprawnych podnosząc możliwości szerszego wykorzystania obiektu również dla celów leczniczo-rehabilitacyjnych.
W centralnej części budynku znajduje się widownia, zaś w części północnej arena sportowa. Trybuna została zaprojektowania ściśle według wymogów normy europejskiej o symbolu PN-EN 13200-1:2005 zatytułowanej „Obiekty widowiskowe. Część 1: Wymagania dotyczące projektowania widowni”. Wyżej wymieniona norma gwarantuje optymalne warunki obserwacji wydarzeń odbywających się na arenie oraz bezpieczną ewakuacje z trybuny w warunkach zagrożenia.

 

Hala

W wyniku realizacji projektu powstanie hala rekreacyjno – sportowa o wymiarach zewnętrznych ok. 48,9 m x ok. 35,8 m., wysokość w budynku w kalenicy 10,6 m. Powierzchnia zabudowy to ok. 1700 m2, kubatura ok. 14300 m3. Budynek zostanie zlokalizowany przy  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, na działce należącej do Gminy. Dostęp do budynku będzie możliwy ze szkoły poprzez przełączkę oraz przez odrębne wejście. Obiekt realizowany będzie w innowacyjnej technologii pasywnej. Budynki pasywne to najnowsza generacja budynków energooszczędnych, to obiekty o najwyższym komforcie cieplnym i zarazem bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Projektowana hala sportowa posiada główną arenę, która umożliwia uprawianie dyscyplin sportowych, takich jak np.:

 • piłka ręczna –1 boisko o wymiarach 40m x 20m,
 • piłka nożna halowa – 1 boisko o wymiarach 40m x 20m,
 • siatkówka – 2 boiska o wymiarach 18m x 9m,
 • koszykówka – 1 boisko o wymiarach 28m x 15m,
 • koszykówka - 3 boiska o wymiarach 20m x 9m,
 • tenis – 24m x 11m,
 • zapasy – 12m x 12m,
 • gimnastyka sportowa – 13m x 13m,
 • akrobatyka sportowa – 12m x 12m,
 • badminton – 13,4m x 6,1m,
 • judo – 10m x 10m.

Dodatkowe wyposażenie stanowi ściana wspinaczkowa o powierzchni 175 m2 . W obiekcie przewidziano ponadto powierzchnię wielofunkcyjną ok. 60 m2, z przeznaczeniem na rehabilitację, siłownię i zajęcia fitness. W obrębie hali zaprojektowano 4 zespoły szatniowe, każdy dla 20 osób.

Widownia została zaprojektowana dla ok. 280 osób, w tym 192 miejsca siedzące, ok. 50 miejsc stojących na antresoli oraz 32 miejsca dla zawodników. W szczególności zadbano o ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnych. W budynku nie ma barier architektonicznych, dlatego osoby niepełnosprawne będą mogły bez przeszkód uprawiać sport, jak i w inny korzystać z hali rekreacyjno – sportowej, w tym jako widzowie. Dla niepełnosprawnych kibiców przewidziano miejsca na poziomie areny.

Istotą technologii budynków pasywnych jest obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną, które osiąga się poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej, okien ciepłochronnych oraz unikanie mostków termicznych z zachowaniem szczelności budynku.

W budynkach pasywnych straty ciepła ograniczone są tak znacząco, że zastosowanie normalnego systemu ogrzewania byłoby zbędną inwestycją. Przy tego typu budynkach możliwe jest zmniejszenie nakładów związanych zarówno z instalacją systemów grzewczych, jak i ich późniejszą eksploatacją. Generalnie budownictwo pasywne charakteryzuje się wyższymi kosztami budowy w stosunku do tradycyjnych technologii. Wynika to z konieczności stosowania bardziej zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, większej ilości materiałów izolacyjnych.

Budynek hali rekreacyjno – sportowej będzie posiadał niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe wspomagane odzyskiem ciepła z wentylacji mechanicznej. Eksploatacja tego budynku w porównaniu ze standardowymi będzie mieć znacząco lepsze wskaźniki oddziaływania na środowisko, gdyż zastosowana technologia powoduje ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Jest to budownictwo o najwyższym komforcie cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszącą ok. 15 kWh/m2 rok, czyli np. 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 powierzchni na rok. Dla porównania roczne zapotrzebowanie energii na cele grzewcze, w budynkach obecnie budowanych w Polsce, wynosi 120 kWh/m2 rok, co w przeliczeniu na zużycie gazu ziemnego wynosi ok. 12 m3. Obiekty wielkokubaturowe, w tym hale sportowe, cechuje wskaźnik zużycia często znacznie przekraczający podane wartości.

Zastępując budynek wykonany w tradycyjnej technologii budynkiem pasywnym, otrzymujemy: oszczędność zużycia energii  o ok. 87 % oraz zmniejszenie emisji CO2 o przeszło 90%.

Obiekt zaprojektowano zgodnie ze standardami budynku pasywnego ustalonymi przez Passivhaus Institut w Darmstadt w Niemczech.

 

Cele projektu

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną. Celem projektu jest także wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do infrastruktury sportowej.

Budowa obiektu stworzy mieszkańcom gminy Słomniki odpowiednie warunki do korzystania z usług społecznych. Uzupełnienie braków w infrastrukturze sportowej przyczyni się do wyeliminowania podstawowych barier w dostępie do przestrzeni rekreacyjno - sportowej. Dzieci i młodzież szkolna nie mają możliwości w prawidłowy sposób realizować zajęć z zakresu wychowania fizycznego w czasie zajęć dydaktycznych, gdyż szkoła nie posiada odpowiednich ku temu warunków. Ograniczony dostęp do obiektów sportowych mają także pozostali mieszkańcy gminy Słomniki. Poważną barierą jest tutaj znaczna odległość od tego typu obiektów zlokalizowanych w innych miastach oraz problemy z ich dostępnością.

Gmina dąży do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na swoim terenie, w tym również sportowej, tak aby zostały stworzone warunki dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży. Nowoczesna infrastruktura sportowa pobudzi chęć do aktywnego spędzania czasu wolnego, a nauczyciele zyskają warunki i argumenty do poszerzenia oferty pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukierunkowanie na prozdrowotny tryb życia powinien ograniczyć patologiczne zachowania dzieci i młodzieży poprzez pokazanie jej możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Po zajęciach dydaktycznych z oddanego obiektu będą mogli korzystać pozostali mieszkańcy gminy Słomniki, jak również pozostali obywatele, w szczególności mieszkańcy województwa Małopolskiego. Użytkowanie całej hali lub jej części będzie wymagało jedynie uzgodnienia terminu z osobą odpowiedzialną za jej funkcjonowanie. Dostępność obiektu przyczyni się do wzmocnienia roli organizacji propagujących idee sportu na terenie gminy. W godzinach popołudniowych w obiekcie będą mogły być prowadzone dla dorosłych zajęcia sportowo – rekreacyjne, aerobik, zajęcia rehabilitacyjne czy zajęcia usprawniające. Zorganizowanie tego typu zajęć wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców, gdyż będą mogli skorzystać z tego typu oferty bez konieczności wyjeżdżania do Krakowa.

Halę sportową będzie można także wykorzystywać podczas organizacji uroczystości jak np. apele, święta narodowe, akademie, ponadgminne turnieje, finały konkursów i/lub plebiscytów, wystawy, itp.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej realizowane będzie poprzez: system imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach igrzysk młodzieży szkolnej, ligi powiatowe w grach zespołowych np. koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, wspieranie imprez ponadgminnych, których celem jest zabawa i wyrabianie nawyku do aktywnego wypoczynku. Tym samym wzrośnie zainteresowanie uczniów sportem, wzrośnie liczba osób uprawiających sport, wzrośnie ilość osób korzystających z hali sportowej. Po realizacji projektu zostaną zatrudnione 2 osoby do prawidłowego funkcjonowania hali. Otwartość tego obiektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu masowego wśród dorosłych. Dzięki realizacji projektu wzrośnie udział społeczności lokalnej w życiu sportowym i kulturalnym, powstaną nowe, amatorskie drużyny sportowe, wzrośnie fizyczna sprawność mieszkańców.

Posiadanie nowoczesnego obiektu sportowego i organizowanie w nim np. zawodów, turniejów przyczyni się do wypromowania miasta i gminy Słomniki, jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom.

Projekt jest zgodny z polityką równości szans. Uwzględnione będą zarówno zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jak również korzystania z infrastruktury społecznej.

Projekt jest zgodny z celami opisanymi w Uszczegółowieniu  MRPO 2007 – 2013. Dokument ten mówi, że wzmocnieniu ulegną miasta oraz poprawią się warunki życia w miastach, co spowoduje, że staną się one atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, a także podejmowania działalności gospodarczej.

 

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści dla mieszkańców Gminy Słomniki, jak również dla Małopolan. Jednak najbardziej odczują je uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących, gdyż będą pierwszymi korzystającymi z nowopowstałej hali rekreacyjno – sportowej. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie ilość osób korzystających z hali sportowej w ciągu roku, jak również ilość nowych miejsc pracy powstałych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania hali.

Powstająca hala sportowa zapewni mieszkańcom dostęp do pełnowymiarowego i nowoczesnego obiektu sportowego. Będzie stanowił dodatkową formę spędzania wolnego czasu przede wszystkim dla mieszkańców. Sportowy sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież umożliwi osiągnięcie takich efektów wychowawczych i zdrowotnych jak: wzrastające wysportowanie dzieci i młodzieży, poprawa kondycji fizycznej, wzrost tężyzny fizycznej, zmniejszenie się wad postawy, zmniejszenie się agresji, demoralizacji i chuligaństwa.

Rezultatami projektu będzie także:

 • zwiększenie możliwości edukacji sportowej i czynnego wypoczynku, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych,
 • stworzenie warunków dla rozwoju w Słomnikach sportu młodzieży i dorosłych na wyższym niż dotychczas poziomie,
 • stworzenie warunków dla osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu i rehabilitacji,
 • stworzenie warunków dla organizowania imprez sportowych na wysokim poziomie,
 • możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu,
 • możliwość dla ok. 900 uczniów przeprowadzenia lekcji wychowania fizycznego w odpowiednich warunkach,
 • utworzenie ponad 5 nowych etatów,
 • zwiększenie świadomości w zakresie zdrowego i higienicznego trybu życia,
 • nabycie umiejętności społecznych,
 • pogłębianie zjawiska integracji lokalnej społeczności, poprzez stworzenie warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu,
 • utrwalenie wśród uczniów postawy, że sport, rozwijanie swoich umiejętności i pasji to alternatywa dla skupiania swojej aktywności wokół alkoholu i narkotyków.
 • zahamowanie procesu degradacji stanu zdrowotnego mieszkańców Gminy Słomniki przejawiającego się m.in. wadami postawy, złym stanem wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • zahamowanie odpływu mieszkańców gminy, chcących aktywnie spędzać wolny czas do innych obiektów sportowych zlokalizowanych w znacznej odległości od miejsca zamieszkania,
 • poprawa warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci z różnych środowisk i warstw społecznych, w tym również dzieci niepełnosprawnych
 • ograniczenie patologii społecznych poprzez stworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu
 • promowanie i upowszechnianie zasady równości szans: w dostępie mieszkańców małych miast i terenów wiejskich do infrastruktury sportowej, dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnym (poprzez lepszy dostęp do obiektów infrastruktury).

Po realizacji projektu zostaną zatrudnieni pracownicy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania hali. Planowane jest zatrudnienie: kierownika hali (1 etat), personelu odpowiedzialnego za wszechstronną obsługę obiektu i utrzymanie czystości (4 etaty) i rehabilitanta, który w godzinach pracy będzie wspomagał osoby korzystające z siłowni zarówno w zakresie rehabilitacji, jak i prawidłowego rozwoju sprawności fizycznej (0,25 etatu). Koszty zatrudnienia obsługi hali będą obciążać Gminę Słomniki, w związku z tym można je określić jako bezpośrednie miejsca pracy powstałe jako jeden z rezultatów projektu.